ตัวอย่างผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมหมอศริษฏ์