top of page
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า 
โรงพยาบาลกรุงเทพ(อินเตอร์เนชั่นเนล)

ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

02-310-3100

จันทร์    9.00-16.00 

พุธ        9.00-16.00

พฤหัส   9.00-16.00

เสาร์     13.00-16.00

อาทิตย์  9.00-16.00

Success! Message received. I will contact you shortly.

bottom of page